MEDIASIE EN ARBITRASIEREËLS

 

Arbitrasiereëls (PDF)
Bemiddelingsreëls (PDF)

Ten einde toegang tot die regspleging vir die Afrikaanse publiek en die spoedige besleg van siviele geskille in Afrikaans te bevorder, het die VRA Die Afrikaanse Arbitrasie-genootskap (DAAG) as ‘n Artikel 21-maatskappy gestig. DAAG is nie net op arbitrasie van geskille ingestel nie, maar in geskikte gevalle ook op bemiddeling met die oog op ‘n skikking sonder noodwendige arbitrasie.

Die meeste siviele geskille is vir arbitrasie of bemiddeling vatbaar. Die partye moet kontraktueel tot arbitrasie / bemiddeling deur DAAG toestem. Arbitrasie-klousules kan in ‘n kontrak ingesluit word. Wanneer ‘n geskil ontstaan, tree die klousule in werking en kan ‘n geselekteerde arbiter van DAAG die geskil bereg of bemiddel. Indien ‘n kontrak nie ‘n arbitrasieklousule bevat nie, sluit dit nie noodwendig arbitrasie uit nie, aangesien partye te eniger tyd tot arbitrasie of bemiddeling kan toestem. Ander dispute tussen partye, bv ‘n motorbotsing, kan ook na arbitrasie of mediasie verwys word.

Standaard voorgestelde arbitrasieklousules is vir verskeie situasies in klousule 3 van DAAG se Arbitrasiereëls vervat. Enigeen kan daarvan gebruik te maak en dit in ooreenkomste te vervat.

By arbitrasies geld die Arbitrasiereëls van DAAG. Hierdie Reëls is deur kundiges opgestel. Die reels vir Arbitrasies en vir Bemiddeling is op hierdie webtuiste beskikbaar, en maak voorsiening vir arbitrasie deur een of meerdere arbiters,  en maak ook voorsiening vir appèl na ‘n paneel van drie arbiters.

Die paneel van arbiters
DAAG het ‘n paneel van ervare en kundige regsgeleerdes vanuit die geledere van prokureurs, advokate  en die regbank, wat kundigheid oor ‘n wye spektrum van regsterreine verteenwoordig. Die seleksie van ‘n arbiter vir die bereg van ‘n geskil vind ooreenkomstig die Arbitrasiereëls plaas.

Die administrasie van die Arbitrasie-genootskap

Kontak die VRA kantoor by (012) 644 4464 of by admin@vra.co.za.

Kostes

Arbitrasie en Bemiddeling is ‘n burgerlike aangeleentheid, en nie ‘n diens wat deur die Staat voorsien word nie.  Dit kan uiteraard nie gratis verleen word nie. ‘n Administrasiefooi is derhalwe betaalbaar deur die partye tot die arbitrasie. Die VRA poog om die diens ten die billikste moontlike kostes te lewer. Soos met enige arbitrasie- of mediasie-prosedure word die arbiter (of arbiters) ook per saak deur die partye vergoed. Die presiese bedrag wissel, en word met verwysing na elke besondere saak vasgestel.