KANDIDAATPROKUREUR/PROKUREURSKLERK

WAT BEHELS DIE BEROEP?

Alvorens ʼn mens as prokureur kan praktiseer, moet hy/sy eers indiensopleiding as kandidaatprokureur ondergaan. Dit word statutêr voorgeskryf.

Kandidaatprokureurs doen hul klerkskap onder leiding van ‘n praktiserende prokureur en moet daarna die eksamen van die prokureursorde suksesvol aflê. Na suksesvolle aflegging van die eksamen, rig die kandidaat ‘n aansoek tot die Hoë Hof vir toelating as prokureur.

Wanneer met klerkskap begin word, is dit belangrik om die leerklerk-kontrak binne twee maande by die prokureursorde te registreer. As ʼn kandidaatprokureur se kontrak nie geregistreer is nie, kry hy/sy geen erkenning vir die tydperk wat hy/sy ongeregistreerd gewerk het nie.

MINIMUM VEREISTES 

Universiteite vereis ’n toepaslike kombinasies van erkende Nasionale Seniorsertifikaat (NSS)-vakke, asook spesifieke prestasievlakke van voornemende studente.

AKADEMIESE VEREISTES

ʼn LLB-graad aan ʼn Suid-Afrikaanse Universiteit is die minimum-vereiste om as prokureur te praktiseer. Dikwels behaal studente egter na eie keuse eers ʼn BA-graad of ʼn B.Com Regte-graad voor hulle vir LLB inskryf.

VAKKE WAT OP SKOOL GENEEM KAN WORD

Engels en Afrikaans. Indien studente eers vir B.Com Regte wil inskryf word dit sterk aanbeveel dat hulle ook Rekeningkunde en Wiskunde as matriekvakke slaag.