ARBITER

WAT BEHELS DIE BEROEP?

’n Arbiter is ’n onpartydige derde persoon wat regsgeskille op grond van wedersydse instemming tussen beide partye bereg. Beregtiging geskied op grond van voorafooreengekome reëls.

‘n Arbiter kan enige regsgekwalifiseerde persoon wees, maar dikwels kies die betrokke partye ‘n arbiter weens sy of haar deskundigheid op ‘n gebied wat op die onderhawige geskil betrekking het bv. argitekte, ingenieurs of dergelike kundiges. Arbiters moet deeglike vertroud wees met en ondervinding hê van die wet en praktyk van arbitrasie, die reëls van bewys en prosedures, kontrak en deliktereg en basiese regsbeginsels.

AKADEMIESE VEREISTES

Graad of diploma wat die volgende vakke insluit: Besigheidsbestuur, Rekeningkunde, Regte, Arbeidsverhoudinge, Sosiologie en Sielkunde.

WERKSGELEENTHEDE

Hoofsaaklik die privaat sektor.