ADVOKAAT

WAT BEHELS DIE BEROEP?

Advokate is litigasie-praktisyns op die gebied van die aanbieding en beredenering van sake in die hof. ‘n Advokaat praktiseer as ‘n enkeling, nie in ‘n vennootskap of onder die vaandel van ‘n maatskappy nie. Waar slegs advokate in die verlede toegaat is om in die hoër howe en die hoogste hof van Appél te verskyn, mag prokureurs ook sedert 1 November 1995 (Wet op die Reg op Verskyning in Howe 62 van 1995), in die hoër en konstitusionele howe optree.

Advokate tree namens hetsy die eiser of die verweerder in siviele gedinge op. ‘n Privaat-praktiserende advokaat tree ter verdediging van ‘n beskuldigde in ‘n strafsaak op.

Kliënte tree nie regstreeks met ‘n advokaat in verbinding nie. ‘n Kliënt se eerste kontak met iemand in die regsberoep is die prokureur wat dan ‘n advokaat kan aanstel.

MINIMUM VEREISTES

Universiteite vereis ’n toepaslike kombinasies van erkende Nasionale Seniorsertifikaat (NSS)-vakke, asook spesifieke prestasievlakke van voornemende studente.

AKADEMIESE VEREISTES

‘n LLB-graad.

TOETREDE TOT DIE BEROEP

Die eerste stap tot toetrede tot die beroep (advokatuur) is om by die Hoë Hof aansoek te doen om op die rol van advokate geplaas te word.

In die meeste gevalle ondergaan nuwe advokate verdere opleiding as pupille waarna ‘n eksamen bekend as die balie-eksame afgelê word. Daarna word die pupil as lid van die Balie (Vereniging van Advokate) toegelaat.